Životopis
1. leden 1973
Aktion "Pinocchio"
Aktion Pinocchio
silver print, 1973
Nahoru